Algemene leveringsvoorwaarden van ROOVIAN Telediensten

Van: Roovian Telediensten, K.v.K Utrecht nr 50892533, gevestigd en kantoorhoudende te Tentwagendrift 3 Nieuwegein, hierna te noemen: Roovian.

Overzicht artikelen
Art. 1 Definities
Art. 2 Toepasselijkheid
Art. 3 Offertes
Art. 4 Uitvoering van de overeenkomst
Art. 5 Wijziging van de overeenkomst
Art. 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
Art. 7 Honorarium
Art. 8 Betaling
Art. 9 Incassokosten
Art. 10 Onderzoek, reclames
Art. 11 Opzegging
Art. 12 Opschorting en ontbinding
Art. 13 Aansprakelijkheid
Art. 14 Risico-overgang
Art. 15 Overmacht
Art. 16 Geheimhouding
Art. 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten
Art. 18 Geschillen

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  • Roovian: Roovian Telediensten, de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
  • Opdrachtgever: de partij die heeft aanvaard dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst;
  • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening die Roovian voor Opdrachtgever zal uitvoeren.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten met Roovian inclusief aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn raadpleegbaar via een knop op de website van Roovian: www.roovian.nl.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Roovian en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

Artikel 3 Offertes

 1. De door Roovian gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 (veertien) dagen, tenzij anders overeengekomen. Roovian is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders overeengekomen.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn tenzij anders overeengekomen exclusief BTW en exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Roovian niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Offertes van Roovian gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Roovian zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Roovian het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Roovian aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Roovian worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Roovian zijn verstrekt, heeft Roovian het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Roovian is niet aansprakelijk voor schade, ten gevolge van Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Roovian kenbaar was.
 5. Indien door Roovian of door Roovian ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Roovian Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Roovian zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Roovian daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 2 zal Roovian geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Roovian kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Roovian en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Roovian derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Honorarium

 1. De honorering van Roovian berust op de tarieven zoals door Roovian zijn overeengekomen met Opdrachtgever.
 2. Indien geen afspraken over de honorering is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren Het honorarium wordt dan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Roovian.
 3. Honoraria en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 (één) maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.
 5. Roovian mag prijsstijgingen doorberekenen indien Roovian kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. telefonie en aanschaf van data. Bovendien mag Roovian het honorarium verhogen wanneer tijdens uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Roovian, dat in redelijkheid niet van Roovian mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 6. Roovian zal Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Roovian zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 7. Indien Opdrachtgever de door Roovian kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Roovian genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, op een door Roovian aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Roovian op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Roovian heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te verrekenen in de eerste plaats met de kosten, vervolgens met de opengevallen rente en tenslotte met de hoofdsom en de lopende rente.
  Roovian kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Roovian kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 

Artikel 9 Incassokosten

 1. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering de werkelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van 15% van de hoofdsom en vertragingsrente.
 2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 10 Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 (acht) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Roovian. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Roovian in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Roovian de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt..
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Roovian slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13. 

Artikel 11 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand..
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Roovian recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Roovian zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Roovian, zal Roovian in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Bij opzegging door Opdrachtgever worden, de extra kosten voor Roovian ten gevolge van de opzegging, aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

 1. Roovian is bevoegd de nakoming van de verplichtingen per direct op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden na 1 (één) maand indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • Na het sluiten van de overeenkomst Roovian ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Wederpartij slechts gedeeltelijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  • Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening heeft gezorgd voor onredelijke vertraging danwel een situatie beschreven onder lid 2 waardoor de uitvoering van de overeenkomst niet meer mogelijk is onder de oorspronkelijke voorwaarden.
 2. Roovian is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Roovian op Opdrachtgever opeisbaar conform het gestelde in artikel 8. Indien Roovian de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Roovian behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Roovian zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Roovian neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.
 2. Roovian is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Roovian is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Roovian aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Roovian beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Roovian is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Roovian aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Roovian toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Roovian is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Roovian of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14 Risico-overgang

 1. Het risico van het uitvallen van een door Roovian gemaakte telefonische bezoekafspraak die voorwerp van de overeenkomst is, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze de desbetreffende afspraak zelf gaat verzetten, voor de bezoekafspraak plaatsvindt contact opneemt met de te bezoeken partij of er in de overeenkomst wordt gesproken van bruto afspraken. In dit laatste geval is het moment van risico overgang van Roovian aan Opdrachtgever het moment waarop de Opdrachtgever de bezoekafspraken per mail dan wel per post toegezonden heeft gekregen, ongeacht het al dan niet doorgaan van de desbetreffende afspraak/afspraken.
 2. Indien er gewerkt wordt met zogenaamde netto afspraken ligt het risico van uitval bij Roovian tot het moment dat de bezoekafspraak heeft plaatsgevonden dan wel het moment waarop Opdrachtgever de afspraak zelf gaat verzetten of zelf om een andere reden vóór de bezoekafspraak plaatsvindt contact opneemt met de partij waarmee de bezoekafspraak is gemaakt.
 3. Netto afspraken kunnen enkel door Roovian worden gecrediteerd indien:
  • Het uitvallen binnen 3 (drie) werkdagen na de oorspronkelijke bezoekdatum schriftelijk wordt gemeld aan Roovian en;
  • De reden van uitval duidelijk schriftelijk omschreven is door Opdrachtgever en/of;
  • De afspraak kwalitatief niet voldeed en bijvoorbeeld plaats heeft gevonden met iemand of een organisatie die niet voldoet aan het profiel zoals beschreven is in de overeenkomst en;
  • Roovian de mogelijkheid wordt geboden uitgevallen afspraken na te bellen ter verificatie en kwaliteitsverbetering.

Artikel 15 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Roovian geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Roovian niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Roovian worden daaronder begrepen.
 3. Roovian heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Roovian haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Roovian ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Roovian gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 16 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt altijd als vertrouwelijk tenzij door de andere partij is medegedeeld of dit voortvloeit uit de aard van de informatie dat dit niet zo is tenzij uit de aard van de informatie of uit een mededeling van Opdrachtgever blijkt dat dit niet zo is.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Roovian gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Roovian zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Roovian niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle door Roovian verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roovian worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 2. Roovian behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 Geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Roovian partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.